CODI ÈTIC I DE BON GOVERN
DE LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÌNCIA DE TARRAGONA (CEPTA)

INTRODUCCIÓN

La Llei 19/2013de 9 de desembre, i la Llei 19/2014 de 29 de desembre, ambdues de transparència, necessiten de les organitzacions empresarials el compliment de l'obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d'informació de la opinió pública.

Creiem i estem convençuts de que disposar de un codi ètic de conducta i bon govern de l'entitat de que en som responsables desde les diferents vessants dels que hi formem part de una o altre manera, es ajudar a que la necessitat i obligació natural i legal de transparència cap a totes les persones que integren o estiguin vinculades a la CEPTA , es una manera de millorar un grau aquest compromís que la Junta Directiva ha assumit amb la elaboració i difusió de un portal de transparència exterior de l'entitat.

OBJECTIU del CODI

Aquest Codi és una declaració expressa i clara del que la CEPTA considera la millora manera de portar a la pràctica els nostres Valors per aconseguir la nostra Missió. Volem ser una organització coherent al fer exactament el que diem.
 Amb aquest Codi hem establert les pautes de referència essencials perquè la conducta de tots els directius, empleats i afiliats i persones vinculades a l'entitat, sigui coherent en el compliment de la nostra Missió i transformi els valors de l'organització en veritables hàbits que guiïn la nostra acció de forma alineada amb els nostres valors.


 Aquest Codi es també la nostra millor “targeta de visita” i un clar compromís de transparència davant la societat, i es una guia pràctica per a que tots els directius, empleats, afiliats i persones vinculades a l'activitat de l'entitat quan afrontin un dilema ètic, puguin prendre la decisió moral més prudent i ajustada al nucli dels nostres Valors.
Aquest Codi afecta el conjunt de l'activitat de CEPTA : la conducta i les actuacions s'han de basar, en general, en el respecte a valors fonamentals com l'honestedat.