PORTAL DE TRANSPARENCIA

L'entrada en vigor de la Llei 19/2013de 9 de desembre, i de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern, necessita de les organitzacions empresarials el compliment de l'obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d'informació de la opinió pública.

Per facilitar l'accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu, econòmic i pressupostari a la que far referència les mencionades lleis.

Introducció

 

La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i entenedora pels interessats, mitjançant un accés fàcil, gratuït i conforme als principis tècnics d'accessibilitat universal, interoperabilitat i reutilització. A questa informació s'actualitzarà de manera periòdica.

Segons l'article 24 i 26 de Protecció de dades Personals, només es donarà la informació directament relacionada amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'entitat i les sol·licituds d'accés a la informació pública seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'afectat doni el seu consentiment expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud.

De la mateixa manera, s'informa que :

 1. El dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a :
  1.  Seguretat pública
  2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinaries.
  3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  4. El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
  5. Els drets dels menors d'edat
  6. La intimitat i els altres drets privats legítims
  7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial
 2. 2.- el dret d'accés també pot ser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.